توت فرنگی باس مرررررررد باشه!
باس جنم داشته باشه
باس همچین سیبیلاشو تاب بده و بپیچونه که همه حساب کار دستشون بیاد
باس از سیبیلاش خون بچکه🔥
توت فرنگی باس چنان عربده بکشه که کرک و پر نمونه به تن اهل محل

اما وقتی میخواد عکس ببیگیره باس اینجوری چش و چالشو شهلا کنه و یه لبخند جوکوند!تحویل دوربین بده
درست عییینهو فرتوت خان